§ 1
Podstawowe cele Polityki prywatności

1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.enoshop.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Michał Kwiatkowski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ENOTECH Michał Kwiatkowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6951437320, REGON 021080698 .

2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w szczególności składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez ENOTECH towary i usługi.

3. Nadrzędnym celem ENOTECH jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

4. Dane osobowe podane przez Użytkowników są chronione przez ENOTECH zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a także z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

§ 2
Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Michał Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ENOTECH Michał Kwiatkowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6951437320, REGON 021080698

2. ENOTECH nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na poniżej podane kontaktowe:

 1. adres pocztowy: ul. Wyszyńskiego 9, 59-400 JAWOR
 2. adres poczty elektronicznej: shop@enoshop.pl
 3. numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 667 750 213 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

§ 3
Sposób zbierania danych osobowych

1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niektórych funkcjonalności Serwisu (np. składanie zamówień) jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega ENOTECH.

4. W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia na oferowane przez ENOTECH towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych dla celu marketingowego jest dobrowolne.

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla określonego celu następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola.

§ 4
Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

1. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.

2. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań ENOTECH wobec Użytkownika.

3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.

4. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez ENOTECH zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień.

5. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.
Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa ENOTECH może zostać zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

§ 5
Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu towarów i usług. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

3. ENOTECH może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a ENOTECH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit b RODO);
 2. realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a ENOTECH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wywiązania się przez ENOTECH z obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub gdy wprost nakazuje to przepis prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. spersonalizowanego marketingu bezpośredniego towarów i usług oferowanych przez ENOTECH a także celów statystycznych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane innym odbiorcom takim jak: operatorzy pocztowi, spedytorzy, przewoźnicy, podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne. Zakres przekazywanych danych osobowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto, ENOTECH może przekazywać dane osobowe Użytkowników innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, jak również może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.

5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z ENOTECH, a po jej wykonaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń (np. obsługa reklamacji) oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu przez Klienta dane osobowe będą przechowywane do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. ENOTECH, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu.

§ 6
Prawa Użytkowników

1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO);
 3. prawo do usunięcia danych (podstawa prawna: art. 17 RODO);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO);
 5. prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21 RODO).

2. Ponadto, w przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

3. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

§ 7
Zabezpieczenie danych osobowych

1. Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez ENOTECH przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

2. Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników ENOTECH, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez ENOTECH, jako administratora danych.